مشاوران ایرانا خدمات زیر را به شرکت های اروپایی که مایل به ورود به بازار ایران هستند، ارائه میکند:

  1. مشاوره در مورد بهترین نحوه ورود به بازار ایران.
  2. تسهیل تشکیل روابط تجاری در ایران.
  3. انجام مذاکرات تجاری با طرف های ایرانی.
  4. انجام مطالعات بازار در زمینه خاص مورد نیاز مشتری
  5. طراحی کارگاه های آموزشی مورد نیاز
  6. تسهیل مشارکت شرکت های اروپایی در همایش های بین المللی در ایران.